• E-mail: hotline@nuans-plus.net
 • моб.: 0878164370

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА

www.nuans-plus.net

 

 

 1. ПРЕДМЕТ
  1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „НЮАНС ПЛЮС“ ООД („Доставчик“ или „Продавач“), и ползвателите на услугите на уеб сайта www.nuans-plus.net (“Ползвател“ или „Купувач“). Ползвателите са обвързани от настоящите Общи условия, затова Ви молим да ги прочетете внимателно преди да продължите.

 

 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на  потребителите ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
  1. Сайтът www.nuans.bg („Сайтът“ или „Онлайн магазинът“) е собственост и се поддържа от „НЮАНС ПЛЮС“ ООД.

седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Георги Бенковски“ № 21

адрес за кореспонденция: гр.Казанлък ул.Мазалат №10;

„НЮАНС ПЛЮС“ ООД е регистрирано в Търговския Регистър при към Агенция по Вписвания с ЕИК 123739295.

 

  1. Надзорни органи:
 • Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

 

 • Комисия за защита на потребителите (КЗП), със седалище и адрес за кореспонденция: гр.София, 1000, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;

 

 1. Условия за ползване на онлайн магазина

Регистрация

  1. Онлайн магазинът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.
  2. При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт. Със създаването на акаунт в Сайта декларирате, че имате навършени 18 години.
  3. В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

 

ОБЩИ

  1. От Онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската количка. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Доставчикът не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

 

ЦЕНИ

  1. Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Доставчикът онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи.

 

Законова Гаранция

  1. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
   1. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Алтернативно решаване на спорове

  1. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

 

  1. Разпоредбите на чл. 3.6, чл. 3.7 и чл. 3.8 се отнасят за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

Поръчки

  1. Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия.

 

Плащане

  1. Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:
 • Наложен платеж
 • Банков превод
 • В брой при получаване от магазин
   1. В определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
   2. С приемането на настоящите общи условия Купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазин“, да заплаща на Продавача авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При използване на „Наложен платеж“ Купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Продавача от негово име и за негова сметка.
   3. При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": Купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка; плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.
   4. С приемането на тези Общи условия Купувачът е запознат, че при заплащането на стоката чрез банков превод, различните доставчици на платежни услуги (банки) могат да начислят такси и/или комисиони, като изцяло в отговорност на Купувача е да направи предварителна проверка за тяхната стойност.

 

Договор

  1. Договорът за продажба от разстояние между Продавачът, както е идентифициран в раздел I, и Купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Продавача. Потвърждаването на сключен с Прдавача договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от Kупувача електронна поща.

 

 

Доставка

  1. Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на Купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки се посочват в потвърждението на поръчката, дадено от Продавача.
   1. Сроковете посочени от Продавача в потвърждението на поръчката са съобразени със сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Продавачът уведомява Купувача за всяка промяна в срока на доставка, чрез съобщение на посочения електронен адрес. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.
   2. Стоката се доставя стандартно - на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) доставката се извършва до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Продавача/куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Продавача/куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Продавачът задържа всички заплатени от Купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Продавачът/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.
   3. Сроковете за доставка при осигурен монтаж на стоката от Продавача се уговарят индивидуално между Продавача и Купувача.

 

Вземи от магазин

  1. „Вземи от магазин“ дава възможност поръчана от Онлайн магазина стока да бъде получена от магазина на Продавача, находящ се на адрес: : гр. Казанлък, ул. Мазалат №10 
   1. Стоката се получава след електронно потвърждаване на поръчката. За да се възползвате от опцията „Вземи от магазин“ е необходимо: Да поръчате стока от онлайн магазина. Да попълните коректно всички реквизити на формуляра за поръчка, като задължително посочите получател на стоката. Да заплатите цената на стоката, след което задължително да получите електронно потвърждение на поръчката от страна на Продавача. Стоката следва да бъде получена не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на електронното потвърждаване на поръчката, като получаването става само в работното време на магазина, единствено от лицето посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, номер на поръчка и подписване на приемо-предавателен протокол.
   2. Продавачът не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока. След изтичане на срока за получаване Продавачът има право да начислява магазия за съхранение в размер на пет лева на ден на всяка стока.

 

Преглед на стоката. Рекламации

  1. При получаването на стоката Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Казанлък, ,ул. Мазалат № 10.

 

Отказ от сключен договор от разстояние

  1. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувачът, когато има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Купувача или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, или когато Купувачът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която Купувача или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме последната стока.
   1. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако Купувачът е представил на Продавача стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.
   2. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Купувачът трябва да изпрати или предаде стоките обратно - не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Продавача рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Купувача.
   3. Връщане на платени суми - При необходимост от връщане на платени суми по договорeни и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез превеждане на сумата по предоставена от вас банкова сметка.

 

Политика за защита на личните данни

  1. Данните, които Продавачът обработва при приемане и изпълнение на поръчката са защитени съгласно приетата от него Политиката за поверителност, подробности за която може да намерите ТУК.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  1. Продавачът се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Продавачът си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Продавача преди извършването ѝ поръчки.

 

  1. Продавачът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

 

  1. За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

 

  1. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 

  1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

  1. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на Сайта на 28.10.2020 г.
Ние използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции в социалните медии и да анализираме трафика си.